Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.lasiogrod.pl

I. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.lasiogrod.pl (dalej Regulamin) określa prawa i obowiązki stron umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.lasiogrod.pl, którego właścicielem jest firma LAS i OGRÓD Arkadiusz Ślaski.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Sprzedawca – Arkadiusz Ślaski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą LAS i OGRÓD Arkadiusz Ślaski, adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Młynarska 5, 69-200 Sulęcin, nr NIP 596-135-47-18, nr REGON 210978418, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Deszcznie pod numerem 1518 przez Wójta Gminy Deszczno;
Sklep – sklep internetowy, prowadzony w formie strony internetowej, dostępnej pod adresem www.lasiogrod.pl i na jej podstronach;
Towary – rzeczy ruchome, których opisy i fotografie dostępne są na stronach Sklepu. Kwoty wyrażone w złotych polskich lub w innej walucie, podane przy opisie Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy;
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, składający za pośrednictwem strony Sklepu ofertę nabycia Towarów. Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towaru/Towarów nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Dane podane przez Klienta muszą być prawdziwe oraz muszą to być dane Klienta (podawanie cudzych lub wymyślonych danych jest niedopuszczalne) – Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności podanych przez Klienta danych;
Cena – zaoferowana przez Klienta i przyjęta (zaakceptowana) przez Sprzedawcę kwota w złotych polskich lub w innej walucie, którą Klient jest zobowiązany uiścić za zamówione Towary. Cena zawiera podatek VAT oraz ewentualne inne daniny publiczne. Jeżeli jest to wymagane przez charakter świadczenia Sprzedawcy lub wynika z wyraźnego wyboru Klienta, łączna Cena za zamówione Towary może być powiększona o dodatkowe koszty (zwłaszcza koszty dostawy Towarów) – o kosztach takich Klient zostanie powiadomiony przez zawarciem umowy;
Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – świadczone przez Sprzedawcę usługi, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
Regulamin stanowi jednocześnie (nie ograniczając się do poniższych):
Informację dla konsumenta, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.),
Informację od administratora danych osobowych, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca podaje następujące dane do kontaktu:
adres: LAS i OGRÓD Arkadiusz Ślaski, ul. Młynarska 5, 69-200 Sulęcin,
adres poczty elektronicznej: sklep@lasiogrod.pl,
telefon do kontaktu:  95 7559292,
rachunek bankowy do wpłat 53 1140 2004 0000 3402 3096 6592 w mBanku.
Podany adres jest jednocześnie adresem do zwrotu towarów.

II. Towary i składanie zamówień
Wszystkie Towary znajdujące się na stronie Sklepu oznaczone są kwotą wyrażoną w złotych polskich lub w innej walucie, która stanowi element wyrażanego przez Sprzedawcę zaproszenia do zawarcia umowy oraz oferty Klientów. Jeżeli Towar oznaczony jest kwotą 0 zł lub w ogóle brak jest oznaczenia kwotowego oznacza to, że Towar zamieszczony jest na stronach Sklepu wyłącznie informacyjnie, a informację o jego cenie można uzyskać e-mailowo lub telefonicznie.
Wszystkie proponowane za pośrednictwem Sklepu Towary są fabrycznie zapakowane, dołączono do nich instrukcję obsługi, posiadają wszystkie wymagane atesty i są legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce, chyba że opis Towaru wyraźnie stwierdza odstępstwo od tych zasad. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią instrukcji użytkowania przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego Towaru.
Niektóre z oferowanych przez Sklep Towarów mogą być czasowo niedostępne w magazynie Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Klienta oferty ich nabycia, Sprzedawca poinformuje o ich tymczasowej niedostępności oraz przedstawi orientacyjny termin dostarczenia ich do Klienta.
Zamówień można dokonywać poprzez:
- formularz dostępny na stronie Sklepu – możliwość składania zamówień przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie zostaje złożone z chwilą, kiedy Klient prawidłowo wypełni i prześle cały formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzi złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w specjalny link, przesłany na podany przez Klienta adres e-mail,
- za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy – możliwość składania zamówień w godzinach pracy Sklepu. Złożenie zamówienia następuje z chwilą przedstawienia Sprzedawcy wszystkich niezbędnych cech oferty przez Klienta, zwłaszcza rodzaju i ilości zamawianych Towarów i ich ceny.
Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów znajdujących się na stronach Sklepu – po cenach i na warunkach podanych w zamówieniu.
Złożenie przez Klienta oferty nabycia Towarów rodzi po stronie Sprzedawcy prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Dane zbierane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy. Więcej informacji o zasadach zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę można znaleźć w dalszej treści Regulaminu.
Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji (status: przyjęte). Zamówienia potwierdzonego (status: w trakcie realizacji lub wysłane) nie można zmieniać ani anulować.
Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez konieczności podpisywania jej przez Klienta.
Przed zaakceptowaniem oferty Klienta Sprzedawca może skontaktować się z Klientem poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie – na adres e-mail lub numer telefonu, podany przez Klienta. W przypadkach, gdy nie można skontaktować się z Klientem z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail Klienta), złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów zostanie odrzucona przez Sprzedawcę (anulowanie zamówienia).
Złożona przez Klienta oferta nabycia Towarów Sprzedawcy może też zostać odrzucona (anulowanie zamówienia) w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje w chwili przyjęcia (zaakceptowania) oferty Klienta przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany.

III. Dostawa i transport zamówionych Towarów
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości kosztów dostawy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub poprzez e-mail.
Na termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta składają się:
okres kompletacji zamówienia (złożenie oferty przez Klienta, przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, skompletowanie wszystkich zamówionych Towarów, przygotowanie ich do wysyłki oraz – jeżeli wybrano sposób zapłaty inny niż zapłata przy odbiorze - płatność), oraz
czas dostarczenia zamówionych Towarów do Klienta.
O terminie dostawy Klient zostaje powiadomiony najpóźniej w chwili zawierania umowy ze Sprzedawcą. W normalnym toku postępowania łączny termin dostawy zamówionych Towarów do Klienta zamyka się w przedziale czasowym do 14 dni roboczych – z tym, że zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym terminie. Termin ten może się zmienić (wydłużyć), zwłaszcza na skutek:
- opóźnianiu się przez Klienta z zapłatą za zamówione Towary;
- tymczasowy brak w magazynie Sprzedawcy zamówionego Towaru;
- konieczność sprowadzenia Towaru na specjalne życzenia Klienta;
- działań podmiotów trzecich, za których działanie i zaniechanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza bezpośredniego dostawcy Towarów do Klienta).
W przypadku wydłużenia terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym terminie dostawy Towarów.
Jeżeli Klient wybrał sposób płatności inny niż płatność przy odbiorze, wysyłka zamówionego Towaru następuje po zapłacie całkowitej Ceny za zamówione Towary (powiększoną o ewentualne koszty wysyłki lub inne koszty).
Dostawy realizowane są na terenie całej Polski poprzez Pocztę Polską S.A. i firmy kurierskie, zgodnie z ich cennikami i regulaminami dostaw.
Dostawa Towarów ani zapłata kosztów dostawy nie obejmują wniesienia towaru do mieszkania/domu/innego budynku.
Klient odbierając zamówione Towary jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z umową. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, Klient zobowiązany jest spisać w obecności pracownika dostarczającego przesyłkę stosownego protokołu, który dostawca powinien mieć przy sobie. Jeżeli pomimo uszkodzenia przesyłki w transporcie Klient nie spisał stosownego protokołu i Sprzedawca poniósł szkodę z tego tytułu, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania jej naprawienia.
Jeżeli z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki przechodzą na Klienta z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

IV. Formy płatności
Cena za zamówione Towary oraz ich dostawę może być uiszczona poprzez:
- płatność gotówkową (przy odbiorze Towarów – „za pobraniem”);
- przelew bankowy na konto Sprzedawcy nr 80 1140 2004 0000 3002 5363 0061 w mBanku.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, wysyłka Towarów do Klienta lub wydanie mu ich w jakikolwiek inny sposób nie nastąpi przed zaksięgowaniem przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. W razie braku zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie może zostać anulowane (odrzucenie ofert Klienta przez Sprzedającego).
Sprzedawca nie dopuszcza zapłaty za jedno zamówienie w częściach ani różnymi sposobami płatności.
Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jakikolwiek zwrot płatności na rzecz Klienta następuje w ciągu 14 dni w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność, a jeżeli jest to niemożliwe – przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sprzedawca i Klient mogą porozumieć się co do innego sposobu zwrotu płatności.
Jeżeli zwrotu nie można dokonać z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (zwłaszcza niemożność skontaktowania się z Klientem) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w zwrocie płatności na rzecz Klienta.
Niezależnie od wybranego sposobu płatności i dostawy, Sprzedawca pozostaje właścicielem Towarów aż do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej Ceny za dostarczone Towary (wraz z kosztami przesyłki i innymi kosztami).

V. Jakość Towarów
Wszystkie dostarczane Towary objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne.
Zakupione w Sklepie i dostarczone Klientowi Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora – w takim przypadku Sprzedawca załącza do nich kartę gwarancyjną. Serwis gwarancyjny jest świadczony wg. zasad określonych w karcie gwarancyjnej przez producenta bądź dystrybutora i wyłącznie przez te podmioty. Z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora Towarów Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta lub dystrybutora można realizować niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych otrzymanego Towaru, Klient powinien przesłać reklamację w formie pisemnej na podany wyżej adres do kontaktu ze Sprzedawcą.
Składając reklamację, Klient zobowiązany jest odesłać Towar do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, szczegółowym opisem wady oraz z podaniem adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego do Klienta. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.
Reklamacje będą rozpatrywane według kolejności wpływu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta.
Jeżeli Klientem jest podmiot inny niż konsument, wówczas postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego, odnoszące się do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy (Towarów) nie będą miały zastosowania.

VI. Umowy zawierane na odległość
Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu mają zastosowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki (okoliczności):
- Klientem jest konsument oraz
- umowa zostaje zawarta na odległość (to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedawcy i Klienta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość).
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) konsument może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów do konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. ustawy o prawach konsumenta.
W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a to, co strony (Sprzedawca i Klient będący konsumentem) świadczyły, ulega zwrotowi – z tym że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca koszty dostawy Towarów tylko do wysokości równej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia Towarów.
Zwrot Towarów na rzecz Sprzedawcy powinien nastąpić w pierwszym możliwym terminie, w żadnym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli zwrot następuje poprzez wysłanie Towaru do Sprzedawcy, na przesyłce należy wyraźnie zaznaczyć „ZWROT”. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym ponad korzystanie z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów – w przeciwnym razie konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za pogorszenie Towarów. Wraz z Towarem należy zwrócić dokument potwierdzający zakup Towaru (paragon, rachunek, fakturę VAT etc.). Bezpośrednie koszty zwrotu Towarów (zwłaszcza koszty opakowania i dostarczenia Towarów Sprzedawcy) obciążają Klienta: Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów dokonywanych przesyłką za pobraniem.
Sprzedawca informuje, iż na mocy art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta od niektórych umów zawieranych na odległość nie można odstąpić na podstawie przepisów tej ustawy. Dotyczy to w szczególności takich umów, w których:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną:
- udostępnianie Klientom stron i podstron Sklepu,
- umożliwienie Klientom tworzenia i zarządzania kontem w Sklepie (Konto Klienta),
- umożliwienie Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Sklepu,
- przesyłanie oferty handlowej Klientom i innym osobom, które wyrażą na to zgodę (newsletter/subskrypcja).
Zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę obejmuje:
- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. a) powyżej – tworzenie strony i podstron Sklepu oraz umieszczenie jej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości strony i podstron Sklepu w dowolnym momencie;
- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. b) powyżej – umożliwienie Klientom stworzenia Konta Klienta, które umożliwiać i usprawniać będzie zakupy w Sklepie poprzez zapamiętanie danych Klienta (w tym danych do wysyłki, danych kontaktowych etc.), podglądu aktualnego stanu zamówienia, udostępnienie Klientowi historii jego wcześniejszych zakupów etc. W ramach stworzonego Konta Klient ma ponadto możliwość zmiany danych, zapisanych w systemie. Rezygnacja z prowadzenia Konta Klienta jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń;
- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. c) powyżej – udostępnienie Klientom strony zawierającej aktywny formularz, umożliwiający Klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej Towary;
- dla usługi wskazanej w ust. 1 lit. d) powyżej – przesyłanie Klientom oraz innym osobom, które wyraziły na to zgodę, informacji handlowej o Towarach i Usługach (w tym o nowych Towarach i Usługach), które można zamówić u Sprzedawcy. Rezygnacja z otrzymywania newslettera (subskrypcji) jest możliwa w każdym momencie bez ograniczeń.
Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną są świadczone na rzecz Klientów bezpłatnie.
Adres e-mail, podany przez Sprzedawcę jako adres do składania zamówień jest jednocześnie adresem do kontaktu ze Sprzedawcą.
W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu i innych oferowanych przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
dostęp do sieci Internet;
przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies i obsługą JavaScript;
aktywne konto e-mail.
Dostęp do Sklepu lub świadczenie innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być bez uprzedniego powiadomienia chwilowo zawieszony z różnych przyczyn. Sprzedawca nie daje gwarancji dostępu do Sklepu, w tym dostępu niezakłóconego i wolnego od błędów. Co pewien czas Sprzedawca może zawiesić lub ograniczyć dostęp do Sklepu, zwłaszcza w celu przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz wprowadzenia nowych rozwiązań.
Klient korzystając z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zobowiązany jest w szczególności do:
korzystania z nich w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 200r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.);
niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony i podstron Sklepu niezamówionej lub niechcianej informacji handlowej (spam);
korzystania z nich w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników sieci oraz dla Sprzedawcy;
korzystania z nich w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Zakazuje się Klientom dostarczania (wprowadzania do Internetu przy wykorzystaniu Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Sprzedawcę) treści niezgodnych z prawem, niezależnie czy treść taka skierowana jest do indywidualnego odbiorcy czy do nieskonkretyzowanego grona odbiorców, w szczególności treści:
- naruszających dobra osobiste osób trzecich,
- naruszących prawa własności intelektualnej osób trzecich,
- naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
- stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
- dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
- wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
W razie naruszenia postanowienia ust. 8 Sprzedawca jest uprawniony do:
- wezwania Klienta do usunięcia niezgodnej z prawem treści,
- usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści,
- usunięciu Konta Klienta,
- zablokowaniu Klientowi dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
Na nieprawidłowe świadczenie przez Sprzedawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Klient może złożyć reklamację do Sprzedawcy, wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy, podany wyżej. Reklamacja powinna przedstawiać podstawę faktyczną jej wniesienia (wskazanie, na co Klient składa reklamację). Sprzedawca rozpatruje reklamacje według kolejności ich wpływu i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji w sposób odmienny od oczekiwań Klienta nie pozbawia Klienta uprawnień przewidzianych w przepisach prawa.

VIII. Pliki cookies
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu (w tym możliwości utworzenia i korzystania z Konta Klienta) Sklep może zapisywać niewielkie pliki (cookies) na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskiwać do nich dostęp.
O stosowaniu cookies oraz o możliwości wyłączenia ich stosowania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej Klienta zostaje on powiadomiony przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu. Wyłączenie tej informacji traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie plików cookies.
Cookies mogą zostać wykorzystane także w celu zapamiętania, czy Klient wyraził zgodę na stosowanie plików cookies.
Uznaje się, że utworzenie Konta Klienta stanowi wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie plików cookies. Za wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies uznaje się też skonfigurowanie przez Klienta przeglądarki internetowej w taki sposób, że akceptuje pliki cookies pochodzące ze strony Sklepu.
Sposób wyłączenia stosowania cookies w przeglądarce internetowej Klienta zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących tej procedury, Klient powinien odwiedzić stronę internetową twórcy (producenta) przeglądarki internetowej lub skontaktować się z nimi w inny sposób.
Przetwarzane przez Sklep cookies nie zawierają danych osobowych Klientów.
Przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym Klienta nie powoduje zmian w tym urządzeniu ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

IX. Ochrona danych osobowych
Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w oparciu o okoliczności przewidziane w art. 23 ust. 1 pkt 1) oraz 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów w celu zawarcia i realizacji umowy, a jeżeli Klient wyrazi taką zgodę – także w celach marketingowych.
Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim związanym z realizacją umowy, w szczególności z podmiotami obsługującymi płatności oraz dostarczającymi zamówione Towary do Klienta.
Sprzedawca niniejszym informuje Klientów, że każdy z nich ma prawo dostępu do treści jego danych osobowych, przetwarzanych przez Sprzedawcę, oraz do ich poprawiania. Sprzedawca informuje też, że Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.
Sprzedawca niniejszym informuje, iż podawanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, przy czym podanie tych danych osobowych przez Klientów jest niezbędne w celu dostarczenia im zamówionych Towarów.

X. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu, to jest od dnia 1 lutego 2015.
Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, które upoważniły Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawartych na jego podstawie umów jest prawo polskie.
Wszelkie spory z Klientem niebędącym konsumentem, mogące wyniknąć w związku z realizacją, brakiem realizacji bądź wadliwą realizacją umowy zawartej ze Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, wynikająca z realizacji, brakiem realizacji bądź wadliwej realizacji umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności za winę umyślną Sprzedawcy i tylko do rzeczywistej szkody w majątku Klienta.